สาขาสัตวศาสตร์ และธุรกิจปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2564)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจ เป็นตัวแทน อว.ส่วนหน้าจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติการโครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ป

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจ เป็นตัวแทน อว.ส่วนหน้าจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติการโครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่